Sinai Codex 1194: Apollonios of Rhodes, folio 96r: Text (infrared)

Item

Princeton Work Number
1383599
Shelfmark
Sinai Codex 1194: Apollonios of Rhodes
Title
Sinai Codex 1194: Apollonios of Rhodes, folio 96r: Text (infrared)
Date
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.