Sinai Codex 168: Four Gospels, folio 3v: Matthew seated, folio 4r: text and headpice (Matthew)

Item

Princeton Work Number
1381276
Shelfmark
Sinai Codex 168: Four Gospels
Title
Sinai Codex 168: Four Gospels, folio 3v: Matthew seated, folio 4r: text and headpice (Matthew)
Date
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.