Sinai Codex 2038: Four Gospels, folio 11v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

111587

Shelfmark

Sinai Codex 2038: Four Gospels

Title

Sinai Codex 2038: Four Gospels, folio 11v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.