Sinai Codex 1234: Sticherarion, folio 429v: John Prodromos

Item

Princeton Work Number

111523

Shelfmark

Sinai Codex 1234: Sticherarion

Title

Sinai Codex 1234: Sticherarion, folio 429v: John Prodromos

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.