Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 230r: The Ascension

Item

Princeton Work Number
111225
Shelfmark
Sinai Codex 1216: Sticherarion
Title
Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 230r: The Ascension
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.