Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 230r: The Ascension

Item

Princeton Work Number

111225

Shelfmark

Sinai Codex 1216: Sticherarion

Title

Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 230r: The Ascension

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.