Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 220r: The Resurrection

Item

Princeton Work Number
111223
Shelfmark
Sinai Codex 1216: Sticherarion
Title
Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 220r: The Resurrection
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.