Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 220r: The Resurrection

Item

Princeton Work Number

111223

Shelfmark

Sinai Codex 1216: Sticherarion

Title

Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 220r: The Resurrection

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.