Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 193v: Triumphal entry

Item

Princeton Work Number
111216
Shelfmark
Sinai Codex 1216: Sticherarion
Title
Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 193v: Triumphal entry
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.