Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 193v: Triumphal entry

Item

Princeton Work Number

111216

Shelfmark

Sinai Codex 1216: Sticherarion

Title

Sinai Codex 1216: Sticherarion, folio 193v: Triumphal entry

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.