Sinai Codex 233: Four Gospels, folio 32v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110404

Shelfmark

Sinai Codex 233: Four Gospels

Title

Sinai Codex 233: Four Gospels, folio 32v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.