Sinai Codex 205: Four Gospels, folio 45v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110340

Shelfmark

Sinai Codex 205: Four Gospels

Title

Sinai Codex 205: Four Gospels, folio 45v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.