Sinai Codex 198: Four Gospels, folio 8v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110306

Shelfmark

Sinai Codex 198: Four Gospels

Title

Sinai Codex 198: Four Gospels, folio 8v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.