Sinai Codex 187: Four Gospels, folio 9v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110293

Shelfmark

Sinai Codex 187: Four Gospels

Title

Sinai Codex 187: Four Gospels, folio 9v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.