Sinai Codex 187: Four Gospels, folio 9v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number
110293
Shelfmark
Sinai Codex 187: Four Gospels
Title
Sinai Codex 187: Four Gospels, folio 9v: Matthew seated
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.