Sinai Codex 179: Four Gospels, folio 12v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110275

Shelfmark

Sinai Codex 179: Four Gospels

Title

Sinai Codex 179: Four Gospels, folio 12v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.