Sinai Codex 166: Four Gospels, folio 6v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110248

Shelfmark

Sinai Codex 166: Four Gospels

Title

Sinai Codex 166: Four Gospels, folio 6v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.