Sinai Codex 165: Four Gospels, folio 20v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110236

Shelfmark

Sinai Codex 165: Four Gospels

Title

Sinai Codex 165: Four Gospels, folio 20v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.