Sinai Codex 156: Four Gospels, folio 13v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110205

Shelfmark

Sinai Codex 156: Four Gospels

Title

Sinai Codex 156: Four Gospels, folio 13v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.