Sinai Codex 154: Four Gospels, folio 10v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110197

Shelfmark

Sinai Codex 154: Four Gospels

Title

Sinai Codex 154: Four Gospels, folio 10v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.