Sinai Codex 150: Four Gospels, folio 55r: Headpiece for Matthew and initial of man

Item

Princeton Work Number

110180

Shelfmark

Sinai Codex 150: Four Gospels

Title

Sinai Codex 150: Four Gospels, folio 55r: Headpiece for Matthew and initial of man

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.