Sinai Codex 150: Four Gospels, folio 55r: Headpiece for Matthew and initial of man

Item

Princeton Work Number
110180
Shelfmark
Sinai Codex 150: Four Gospels
Title
Sinai Codex 150: Four Gospels, folio 55r: Headpiece for Matthew and initial of man
Rights
Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.