Sinai Codex 149: Four Gospels, folio 5v: Matthew seated

Item

Princeton Work Number

110172

Shelfmark

Sinai Codex 149: Four Gospels

Title

Sinai Codex 149: Four Gospels, folio 5v: Matthew seated

Rights

Courtesy of the Michigan-Princeton-Alexandria Expeditions to Mount Sinai.